Bezwaar belastingdienst

Bezwaarschrift op laten stellen? Wij zorgen voor een goed gemotiveerd bezwaarschrift. Als u het niet eens bent met een beslissing of belastingaanslag, dan adviseren wij u graag over (de haalbaarheid van) het indienen van een bezwaarschrift. Schakel een adviseur van ons kantoor in, dan weet u welke feiten er toe doen en voorkomt u dat de beslissing ongunstig uitpakt. Wilt u een bezwaarschrift (laten) indienen of wilt u daarover advies? Bel ons op 040- 303 51 12 of vul het contactformulier in. Wij hebben namelijk ruime ervaring met bezwaarprocedures.

Gratis oriënterend gesprek

In het belastingrecht geeft het bezwaar de belastingplichtige de mogelijkheid zich tegen een door de Belastingdienst opgelegde belastingaanslag of beschikking te verzetten. Bezwaar maken moet schriftelijk. Als u overweegt om een bezwaarprocedure jegens de Belastingdienst op te starten, is het verstandig om advies in te winnen over wat uw kansen zijn. Wij zullen op basis van wetgeving en jurisprudentie (uitspraken van rechters) bekijken wat uw kansen zijn. In een oriënterend gesprek (kosteloos) kan de fiscalist van Belastingadviseur Eindhoven met u de mogelijkheden doorlopen.

Rechtsbijstand bij uw belastinggeschil

Bezwaar belastingaanslag

Heeft de Belastingdienst een aanslag inkomstenbelasting, schenkbelasting of erfbelasting aan u opgelegd waarmee u het niet eens bent? Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning? Of vindt u dat uw aanslag gemeentelijke belasting of uw aanslag waterschapsbelasting te hoog is vastgesteld? Bij ons kantoor bent u aan het juiste adres voor deskundige rechtsbijstand bij belastinggeschillen met de Belastingdienst, het waterschap, de gemeente of het belastingsamenwerkingsverband (bijvoorbeeld BSOB, BSR of BWB of SVHW). Wij nemen de gehele zaak uit handen, vanaf het starten van een bezwaarprocedure tot aan het eventueel afronden van een beroepszaak via de belastingrechter.

Tips bij het indienen van een bezwaarschrift:

  • noteer de bezwaartermijn in uw agenda
  • zorg ervoor dat het bezwaarschrift aan alle wettelijke vereisten voldoet
  • maak duidelijk tegen welke aanslag u precies bezwaar maakt
  • motiveer de gronden van het bezwaar en onderbouw dit met bewijsstukken
  • dien het bezwaarschrift tijdig in bij het betreffende bestuursorgaan en doe dit tegen ontvangstbewijs
  • verzoek om schorsende werking

Bezwaartermijn bezwaarschrift

Een bezwaarschrift dient altijd binnen zes (6) weken na de aanslag of beslissing te worden ingediend. Wanneer het bezwaar te laat wordt ingediend, wordt het als verzoek behandeld. Een verzoek is juridisch minder sterk dan een bezwaar: er kan nadien bijvoorbeeld geen beroep worden aangetekend. Het is dan ook belangrijk dat tijdig actie wordt ondernomen wanneer u het niet eens bent met een door de Belastingdienst genomen beslissing. Als u het niet eens bent met een beslissing, neem dan voor het verstrijken van de bezwaartermijn contact op om de mogelijkheden te bespreken!

Schorsende werking bezwaarschrift?

De bezwaarprocedures (en beroepsprocedures) kunnen maanden in beslag nemen, terwijl de beslissing waartegen bezwaar of beroep wordt gemaakt al vanaf dag één van kracht is. Dit kan tot gevolg hebben dat er nadelige effecten worden ondervonden. Bezwaar- en beroepsprocedures kennen namelijk geen schorsende werking en zorgen er niet automatisch voor dat de uitvoering van een besluit wordt uitgesteld. Om de nadelige gevolgen van een beslissing te voorkomen, verzoekt Belastingadviseurs Eindhoven aan de Belastingdienst om de uitvoering van de beslissing uit te stellen. Bijvoorbeeld door het indienen een verzoek tot uitstel van betaling van een belastingaanslag.

Hulp nodig bij een bezwaarprocedure?

Wilt u een bezwaarschrift indienen of wilt u daarover advies van een specialist? Neem dan direct contact op met Belastingadviseur Eindhoven voor een belastingadvies op maat! Wilt u meer weten over onze werkwijze?  Vul het contactformulier in of stel uw vragen via Whatsapp of bel ons op 040-3035112